Αυξάνεται η "τρύπα" στα δημόσια ταμεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήσε η Στατιστική Υπηρεσία το πρώτο τρίμηνο του 2021 καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα που ισούται με το 1,1% του ΑΕΠ.

Δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 251 εκατομμυρίων ευρώ καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία.

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €251,7 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €226,9 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020.

Έξοδα
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 αυξήθηκαν κατά €372,8 εκ. (+19,4%) και ανήλθαν στα €2.290,3 εκ. σε σύγκριση με €1.917,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημειώνεται ότι, αυτή η αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €77,1 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €826,6 εκ. σε σύγκριση με €749,5 εκ. το 2020. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €30,1 εκ. (+4,6%) και ανήλθαν στα €679,8 εκ. σε σύγκριση με €649,7 εκ. το 2020. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €264,4 εκ. και ανήλθαν στα €274,8 εκ. σε σύγκριση με €10,4 εκ. το 2020. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €10,9 εκ. (+7,3%) και ανήλθαν στα €159,5 εκ. σε σύγκριση με €148,6 εκ. το 2020. Oι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €22,4 εκ. (+42,4%) και ανήλθαν στα €75,2 εκ. σε σύγκριση με €52,8 εκ. το 2020.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €19,7 εκ. (-14,5%) και περιορίστηκε στα €115,8 εκ. σε σύγκριση με €135,5 εκ. το 2020. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €34,0 εκ. (-30,6%) και περιορίστηκαν στα €77,3 εκ. σε σύγκριση με €111,3 εκ. το 2020. Αντιθέτως, οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €14,3 εκ. (+59,3%) και ανήλθαν στα €38,5 εκ. σε σύγκριση με €24,2 εκ. το 2020. Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €12,5 εκ. (-7,3%) και περιορίστηκε στα €158,6 εκ. σε σύγκριση με €171,1 εκ. το 2020.

Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 μειώθηκαν κατά €105,8 εκ. (-4,9%) και περιορίστηκαν στα €2.038,6 εκ. σε σύγκριση με €2.144,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €49,1 εκ. (-6,5%) και περιορίστηκαν στα €702,7 εκ. σε σύγκριση με €751,8 εκ. το 2020, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €38,7 εκ. (-8,3%) και περιορίστηκαν στα €427,2 εκ. σε σύγκριση με €465,9 εκ. το 2020. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €31,4 εκ. (-6,1%) και περιορίστηκαν στα €480,4 εκ. σε σύγκριση με €511,8 εκ. το 2020. Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €24,5 εκ. (-4,0%) και περιορίστηκαν στα €592,0 εκ. σε σύγκριση με €616,5 εκ. το 2020. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €3,2 εκ. (-7,0%) και περιορίστηκαν στα €42,8 εκ. σε σύγκριση με €46,0 εκ. το 2020. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €18,1 εκ. (-12,6%) και περιορίστηκαν στα €125,3 εκ. σε σύγκριση με €143,4 εκ. το 2020.

Αντιθέτως, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €15,6 εκ. (+32,8%) και ανήλθαν στα €63,2 εκ. σε σύγκριση με €47,6 εκ. το 2020. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €4,9 εκ. (+17,8%) και ανήλθαν στα €32,2 εκ. σε σύγκριση με €27,3 εκ. το 2020.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών και εσόδων αποδίδονται εν μέρει στην πλήρη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.06.2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ