Ελ.Υπηρεσία: Καθυστερημένα έσοδα €1 δισ. στο Τμήμα Φορολογίας

Καθυστερημένα έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ καταγράφει στην Έκθεσή της για το Τμήμα Φορολογίας η Ελεγκτική Υπηρεσία.

H Ελεγκτική Υπηρεσία έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την Έκθεσή της που αφορά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο Τμήμα Φορολογίας βρίσκοντας ότι υπάρχουν μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου καθυστερημένα έσοδα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Επίσης η ΕΥ θίγει το ζήτημα της ακύρωσης του διορισμού του Εφόρου Φορολογίας από το Διοικητικό Δικαστήριο πραγματοποιώντας εισήγηση όπως το θέμα παραπεμφθεί άμεσα στον Γενικό Εισαγγελέα.

Η ΕΥ πραγματοποιεί ενδελεχή αναφορά στην Έκθεσή της και στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα ενώ σημειώνει ότι έχει ζητηθεί από το Τμήμα Φορολογίας να δοθούν οι περίπου 3.500 περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόστηκε μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% αντί του 19% για αγορά κατοικίας επαναλαμβάνοντας την διαφωνία της για την χρήση του μειωμένου συντελεστή από επενδυτές του Προγράμματος.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων που καταγράφονται στην Έκθεση με τις εισηγήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας: 

 • Ακύρωση του διορισμού του Εφόρου Φορολογίας και Βοηθών Εφόρων Φορολογίας από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Εισηγηθήκαμε όπως το θέμα παραπεμφθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, το συντομότερο δυνατόν, για νομική καθοδήγηση, αφού τυχόν καθυστέρηση στην επίλυσή του, μπορεί να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για το Κράτος.

 • Συσσώρευση καθυστερημένων εσόδων ύψους πέραν του ενός δισ. ευρώ.

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, περιλαμβανομένων των νέων μέτρων, με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 80(Ι)/2014, για περιορισμό των ανείσπρακτων φόρων.

 • Συσσωρευμένες φορολογίες υπό ένσταση.

Εισηγηθήκαμε όπως γίνει προσπάθεια για εξέταση των παλιών ενστάσεων, το συντομότερο δυνατόν και όπως οι νέες ενστάσεις εξετάζονται χωρίς καθυστέρηση.

 • Μη υποβολή δηλώσεων εισοδήματος από φυσικά και νομικά πρόσωπα για αριθμό φορολογικών ετών και μη επιβολή φορολογιών από το Τμήμα, με βάση την κρίση του Εφόρου, ως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων του Κράτους.

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα ζητήσει την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος για όλα τα έτη και την επιβολή σχετικών φορολογιών και ποινών, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 • Καθυστέρηση στην εξέταση και έκδοση φορολογιών από το Τμήμα.

Εισηγηθήκαμε όπως εκδίδονται έγκαιρα οι σχετικές φορολογίες και τουλάχιστον εντός της προθεσμίας των έξι ετών που προνοεί το άρθρο 23(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

 • Εταιρείες, μεταξύ των οποίων και αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών αλλά δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του Εφόρου Φορολογίας και ως εκ τούτου, δεν υπέβαλαν σχετικές φορολογικές δηλώσεις, σε αντίθεση με τη σχετική νομοθεσία.

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα προχωρήσει σε αντιπαραβολή των στοιχείων που αφορούν σε εταιρείες και περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό σύστηματου ΤΕΕΕΠ και του Τμήματος Φορολογίας (άμεση και έμμεση φορολογία) για εντοπισμό τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων.

 • Εντοπισμός περιπτώσεων εταιρειών, που έχουν άδεια για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος με κύκλο εργασιών ο οποίος δηλώθηκε για σκοπούς άμεσης φορολογίας που διαφέρει από τα έσοδα που δηλώθηκαν στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ). 

Εισηγηθήκαμε την επιβολή φορολογιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και όπως ο Έφορος λαμβάνει σχετική πληροφόρηση κάθε χρόνο από την ΕΑΣ.

 • Εντοπισμός περιπτώσεων εταιρειών με κύκλο εργασιών ο οποίος δηλώθηκε για σκοπούς έμμεσης φορολογίας, ο οποίος ωστόσο, δεν δηλώθηκε για σκοπούς άμεσης φορολογίας ή είναι μεγαλύτερος από αυτόν που δηλώθηκε για άμεση φορολογία.

Εισήγησή μας είναι όπως διερευνηθούν όλες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις και επιβληθούν φορολογίες, όπου απαιτείται. Εισηγηθήκαμε, επίσης, όπως το Τμήμα αξιοποιεί τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και αντιπαραβάλλει, σε τακτική βάση τα στοιχεία ΦΠΑ και Φόρου εισοδήματος, προς αύξηση της φοροεισπρακτικής του ικανότητας και ελαχιστοποίηση της φοροδιαφυγής.

 • Μη αντιπαραβολή/αξιοποίηση πληροφόρησης των συστημάτων του Τμήματος (ΤΕΠ Vs ΦΠΑ) και μη αξιοποίηση πληροφόρησης από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα.

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα αξιοποιεί κατάλληλα τόσο τα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος, όσο και την πληροφόρηση που παρέχεται από άλλα κυβερνητικά Τμήματα και επιβάλλει σχετικές φορολογίες, όπου ενδείκνυται, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 • Εντοπίστηκαν δημόσιοι υπάλληλοι (ΔΥ) που κατέχουν μετοχές ή/και έχουν θέση Διευθυντή/Γραμματέα σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίοι δεν εξασφάλισαν τη σχετική άδεια, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου ή/και την πρακτική που εφαρμόζεται όσον αφορά στους έκτακτους υπαλλήλους κατ΄ αναλογία με τους ΔΥ.

Εισηγηθήκαμε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και για τον σκοπό αυτό, εάν κριθεί αναγκαίο, να γίνει διαβούλευση με τον Γενικό Εισαγγελέα και να σταλεί σχετική εγκύκλιος για συμμόρφωση ή/και λήψη πειθαρχικών μέτρων για όσους δεν εξασφάλισαν τη σχετική άδεια.

 • Εσωτερικοί συμψηφισμοί μεγάλων ποσών ΦΠΑ, χωρίς τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων από το γραφείο (desk audits).

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα καθορίσει αυστηρές διαδικασίες για τη διενέργεια σχετικών ελέγχων στις περιπτώσεις μεγάλων ποσών συμψηφισμών ή/και επιστροφών ΦΠΑ, με έμφαση στους φορολογούμενους που τυγχάνουν χειρισμού από το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων.

 • Καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ από το Κράτος, με αποτέλεσμα την καταβολή σημαντικού ποσού τόκων.
 • Αδυναμίες που αφορούν στις ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές του Τμήματος και κυρίως στη σχετική ενημέρωση των συστημάτων άμεσης και έμμεσης φορολογίας και στο θέμα συμφιλίωσης του συστήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα μηχανογραφικά συστήματα του Τμήματος.

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως το Τμήμα διενεργεί συμφιλίωση του μηχανογραφικού συστήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών με τα συστήματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 • Αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις εισπράξεις ΦΠΑ μέσω ΜΟSS.

Συστήσαμε όπως το Τμήμα προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους για διασφάλιση ότι οι εταιρείες που εγγράφονται στο Μητρώο MOSS Κύπρου δεν προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου για φορολογικούς σκοπούς και στην είσπραξη του σχετικού φόρου, όπου προκύπτει.

 • Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα που δεν συμμορφώνονται με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 • Αδυναμίες που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο του συστήματος ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Εισηγηθήκαμε όπως το Τμήμα υλοποιήσει τις εισηγήσεις του ΕΕΣ για αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.

 • Επιπρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες στην Υπηρεσία μας.
 • Φορολογούμενοι κάτοχοι περιουσίας, η οποία αποκτήθηκε πριν την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση ή/και δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, καθώς και πρόσωπα που δεν δηλώνουν όλα τα εισοδήματά τους ή δηλώνουν μέρος τους, με σημαντική απώλεια εσόδων για το Κράτος.

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, τη φορολογική διερεύνηση των συγκεκριμένων περιπτώσεων, περιλαμβανομένης της εξέτασης κεφαλαιουχικής κατάστασης και επιβολή φορολογιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 • Χαμηλό ποσοστό επισκέψεων ελέγχου στα υποστατικά των εγγεγραμμένων στο Μητρώο ΦΠΑ προσώπων.

Εισηγηθήκαμε, μεταξύ άλλων, όπως εντατικοποιηθούν οι επισκέψεις στα υποστατικά των φορολογουμένων για αποτροπή της φοροδιαφυγής, την προστασία των δημοσίων εσόδων, τη δημιουργία φορολογικής συνείδησης και γενικά την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Θέματα που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

 • Εντοπισμός απόδειξης είσπραξης χωρίς αύξοντα αριθμό, που εκδόθηκε εκτός του μηχανογραφικού συστήματος, στο όνομα προσώπου που εκείνη τη στιγμή δεν ήταν εγγεγραμμένο στο φορολογικό μητρώο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ως προς την ολότητα και πληρότητα των εισπράξεων.
 • Καταχώριση είσπραξης ως φόρος εισοδήματος παρακρατηθέντος από εργοδότη (PAYE), τη στιγμή που συγκεκριμένα πρόσωπα ουδέποτε εργοδοτήθηκαν από συγκεκριμένη εταιρεία.
 • Χρήση από επενδυτές του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) για την ιδιόκτητη κατοικία που αγοράζουν/ανεγείρουν, για την οποία η Υπηρεσία μας δεν συμφωνεί, με βάση και τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία.
 • Εφαρμογή εγκυκλίου Τμήματος Φορολογίας αρ. 21 του 1987 στις συμβάσεις κατασκευής/ παράδοσης ακινήτων στους ξένους επενδυτές, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, με αποτέλεσμα να επιτραπεί από το Τμήμα η μετάθεση της είσπραξης σημαντικού ποσού φόρου της Δημοκρατίας στο μέλλον, και η διακυνδύνευση της είσπραξης.

Εισηγηθήκαμε την έκδοση αναθεωρημένης εγκυκλίου.

 • Εντοπίστηκαν κάποιες περιπτώσεις που αιτήθηκαν την απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 8(23) του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, οι οποίοι ενδεχομένως να μην πληρούσαν τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου.

Ενδεχόμενη απώλεια φορολογικών εσόδων από αδήλωτα εισοδήματα παρόχων και εταιρειών ανάπτυξης γης, από τη χρέωση δαπανών από συγγενικές/συνδεδεμένες εταιρείες εκτός Κύπρου, από τις επιστροφές και συμψηφισμούς ΦΠΑ μεγάλων ποσών, χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και  λόγω της κατά χάριν πολιτογράφησης προσώπων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ