Αδειοδότηση για Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών ΗΒ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης για Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ΗΒ

Προσωρινό καθεστώς αδειοδότησης (Temporary Permission Regime -TPR) χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στην Κύπρο, θέσπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») για εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο.

Η εν λόγω ενέργεια, έχει ως στόχο την ομαλή μετάβαση σε συμβάσεις που θα συναφθούν στη βάση της μη ενεργούς προσέλκυσης επαγγελματιών πελατών και επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων από  εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου· καθώς και να παρέχει το χρόνο στις εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασιλείου που επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες (περιλαμβανομένης της άσκησης επενδυτικών δραστηριοτήτων) σε επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους στην Κύπρο, στη βάση ενεργούς προσέλκυσης, να αποκτήσουν φυσική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Επί του παρόντος, υπάρχουν 52 τέτοιες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου που παρέχουν υπηρεσίες σε Κυπριακές Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και οι οποίες ενεργούν ως πάροχοι ρευστότητας ή άλλως πως, καθώς  και συνολικά 86 ΚΕΠΕΥ που έχουν εμπορικές συμφωνίες με βρετανικές εταιρείες. Το Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις εταιρείες αυτές κατά τη μετάβαση στη μετά-Brexit εποχή.

Η Δήλωση Πολιτικής (ΔΠ-02-2020) σχετικά με την εισαγωγή του Προσωρινού Καθεστώτος Αδειοδότησης και η σχετική αίτηση για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ εδώ και εδώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για τη σχετική Οδηγία εδώ. Οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Προσωρινό Καθεστώς Αδειοδότησης, θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2020 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο TPR@cysec.gov.cy.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ