ΚΕΟ: Καταβολή μερίσματος  €0,04 για κάθε μετοχή

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 22 Ιουλίου 2018.

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΟ plc που έγινε στις 12 Ιουνίου 2018 εγκρίθηκαν:

- Η Ετήσια Έκθεση και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31/12/2017.

- Η εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου για καταβολή μερίσματος από τα κέρδη του 2016 ύψους €1,489,458,52 που αναλογεί σε €0,04 για κάθε πλήρως πληρωθείσα μετοχή. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 20 Ιουνίου 2018. Η μετοχή της Εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος από τις 19 Ιουνίου 2018. Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018 θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 22 Ιουλίου 2018.

- Οι κ.κ. Χρίστος Μαυρέλλης, Άρτεμης Ιακώβου, Δήμος Δήμου και Σίμος Χαμπουλλάς που αποχώρησαν από τη θέση τους σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της εταιρείας, επανεκλέγηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 παραμείνει η ίδια με το 2017.

- Βάσει εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της Deloitte Ltd ως Ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2018.

Παράλληλα κατά την συνεδρία που έγινε στις 12 Ιουνίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίσθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Κώστας Κουτσός, Εκτελεστικός Πρόεδρος

Χαράλαμπος Παναγιώτου, Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Χαριλάου, Σύμβουλος

Χρίστος Μαυρέλλης, Σύμβουλος

Χριστάκης Παπαχριστοδούλου, Σύμβουλος

Άρτεμης Ιακώβου, Σύμβουλος

Δήμος Δήμου, Σύμβουλος

Σίμος Χαμπουλλάς, Σύμβουλος