Ανακοίνωση της Πολυκλινικής Υγείας

Ανακοίνωση της Πολυκλινικής Υγείας

Σε σχέση με τη σημερινή ακρόαση ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών (‘η Αρχή’) και ενόψει αριθμού δημοσιευμάτων που έγιναν σήμερα, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

1.Ως γνωστόν, προς εξέταση ήταν η προσφυγή μας σε σχέση με τη σύναψη σύμβασης του κράτους με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο για την παροχή συγκεκριμένων ιατρικών υπηρεσιών.

2.Κατά τη σημερινή ακρόαση τονίσαμε, μέσω του δικηγόρου μας, τα ακόλουθα:

Α.στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο ανατέθηκε η υπό συζήτηση προσφορά (αξίας περίπου ΕΥΡΩ 14 εκατομμυρίων) με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση και χωρίς να είχε προηγηθεί η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού, στον οποίο θα μπορούσε να λάβει μέρος και το νοσοκομείο μας.

Β.η ανάθεση προσφορών με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης και χωρίς την προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού αποτελεί, σύμφωνα με τις σχετικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, ανεπιθύμητη πρακτική. Οι λόγοι είναι ότι η μέθοδος αυτή:

- είναι αδιαφανής

- δεν διασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό

- δεν διασφαλίζει την εξασφάλιση της πιο συμφέρουσας για το δημόσιο προσφοράς

- δεν διασφαλίζει την εξασφάλιση για το δημόσιο της ποιοτικά καλύτερης προσφοράς

Γ.έχουμε υποστεί σε σχέση με το θέμα αυτό αθέμιτη πίεση τη στιγμή που το μόνο που πράξαμε ήταν να ασκήσουμε το νομικό μας δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή. Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο θα αποκομίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη σύναψη της συγκεκριμένης σύμβασης με το κράτος και δεν νομιμοποιείται να μας παραδίδει δημόσια μαθήματα ηθικής.

3.Μετά το πέρας της αγόρευσης του δικηγόρου μας, η δικηγόρος του Υπουργείου Υγείας πρότεινε η ίδια και σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου να γίνει προσπάθεια εξώδικης διευθέτησης της διαφοράς.

4.Η διαδικασία ενώπιον της Αρχής ως εκ τούτου, διακόπηκε και μετά από διευκρίνιση επί του διαγωνισμού και διαβούλευση όλων των μερών επήλθε τελικά εξώδικη διευθέτηση, η οποία καταγράφηκε στα πρακτικά ενώπιον της Αρχής. Σύμφωνα με την εν λόγω εξώδικη διευθέτηση, το Υπουργείο Υγείας δεσμεύθηκε ότι:

- η σύμβαση που θα υπογράψει με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο θα λήξει σε έναν χρόνο και όχι σε τρία όπως αρχικά προβλέπετο.

- μετά το πέρας του πρώτου χρόνου, το Υπουργείο Υγείας θα εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης σύμβασης και με άλλους προσφοροδότες που έχουν τη σχετική αδειοδότηση και που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τις σχετικές υπηρεσίες.

5.Σαφέστατα λοιπόν, αυτό που έλαβε χώρα σήμερα ενώπιον της Αρχής ήταν η εξώδικη διευθέτηση της διαφοράς και όχι η άνευ όρων απόσυρση της προσφυγής μας. Τα δε πρακτικά της σημερινής διαδικασίας είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.