Ο νέος Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΧΑΚ

Νέο πρόεδρο, αλλά και νέο αντιπρόεδρο διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιοτο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Νέος πρόεδρος του ΧΑΚ διορίστηκε ο Μαρίνος Χριστοδουλίδης, Οικονομικός Διευθυντής της δημόσιας εταιρείας «Λατομείο Φαρμακάς».

Στη θέση του αντιπροέδρου διορίστηκε ο Σάββας Χαπέρης, ο οποίος εργάζεται ως τραπεζικό στέλεχος.

Η θέση και των δύο, θα ισχύει μέχρι τις 3 Ιουνίου 2020.

Σημειώνεται πως το πρώτο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 1993 σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Αρχικά ήταν υπεύθυνο για την σύνταξη των λεπτομερών Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του χρηματιστηρίου και για την εφαρμογή της πολιτικής του.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο επιβλέπει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και διατηρεί την αποκλειστική δικαιοδοσία στη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων και των Κανονισμών.