Ο αναβαθμισμένος ρόλος του λογιστή στην εποχή της πανδημίας

«Ως λογιστές, κληθήκαμε να διαχειριστούμε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του τομέα μας, τους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό μας, που στην πλειοψηφία του εργαζόταν μέσω τηλεργασίας»

Τους τελευταίους δεκαέξι μήνες βιώσαμε και εξακολουθούμε να βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού που, εκτός των επιπτώσεων στην υγεία, βύθισε την παγκόσμια οικονομία. Ποτέ άλλοτε μια εξωγενής κρίση σε καιρό ειρήνης δεν έφερε μια τόσο γρήγορη και καθολική κάμψη της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα σε ζήτηση και παραγωγή, σχεδόν ταυτόχρονα.

Αναμφίβολα, όπως όλοι οι κλάδοι, έτσι και ο λογιστικός τομέας επηρεάστηκε από την έλευση του κορωνοϊού. Εξάλλου, το απρόβλεπτο περιβάλλον και οι ραγδαίες αλλαγές προκάλεσαν αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική καθημερινότητα όλων. Ως λογιστές, κληθήκαμε να διαχειριστούμε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του τομέα μας, τους πελάτες, συνεργάτες και το προσωπικό μας, που στην πλειοψηφία του εργαζόταν μέσω τηλεργασίας. Συνεργαστήκαμε από την πρώτη στιγμή με την Κυβέρνηση για τη λήψη μέτρων προστασίας τόσο της δημόσιας υγείας, όσο και της κυπριακής οικονομίας. Σαφώς, δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, κερδίσαμε όμως πολύτιμο χρόνο για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να διατηρηθεί η απασχόληση.

Το λογιστικό επάγγελμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με την πορεία και τις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία. Πρόκειται, θα έλεγα, για συγκοινωνούντα δοχεία. Με την εξέλιξη της οικονομίας και την ψηφιοποίηση, ο ρόλος του λογιστή έχει αναβαθμιστεί. Ο τρόπος αντιμετώπισης της κρίσης του κορωνοϊού έδειξε ότι η κατάρτιση και η εμπειρία των επαγγελματιών του τομέα συνέβαλαν ώστε αυτοί να μπορούν να διαχειρίζονται τις αλλαγές και να προσαρμόζονται στις καταστάσεις με ευελιξία και αποφασιστικότητα.

Την ίδια στιγμή, οι λογιστές έχουν και υποχρεώσεις. Οφείλουν να επαγρυπνούν και να παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις που σχετίζονται με το επάγγελμά τους, όπως οι τροποποιήσεις διαφόρων νομοθεσιών και συμφωνιών, αλλά και ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, όπως οι συζητήσεις σε επίπεδο G7 και G20 για ελάχιστο φορολογικό συντελεστή ύψους 15% για μεγάλους ομίλους που δραστηριοποιούνται διεθνώς.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ως λογιστές πρέπει να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην προώθηση των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως περιφερειακού χρηματοοικονομικού κέντρου και οφείλουμε να βελτιώσουμε τα κίνητρα και να περιορίσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, ούτως ώστε η Κύπρος να αποτελεί γενικότερα ελκυστικό προορισμό για επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Πέρα από το φορολογικό καθεστώς και το εύρωστο νομικό πλαίσιο, πρέπει να αναδείξουμε την ασφάλεια, τον τρόπο ζωής και το υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, είναι απαραίτητο, αφενός να προβάλλουμε συνεχώς τις βελτιώσεις που η χώρα μας επιφέρει σε διάφορους τομείς στην προσπάθεια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και, αφετέρου, να συμβάλλουμε στο να βελτιωθεί η εικόνα της Κύπρου διεθνώς.

Η κρίση που προέκυψε δεν πρέπει να αποπροσανατολίσει από τους στρατηγικούς στόχους, ούτε να αποτελέσει άλλοθι για την αποφυγή των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην κυπριακή οικονομία, οι οποίες επιβάλλεται να επιταχυνθούν. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις μπορεί να αφορούν τα θέματα πράσινης ανάπτυξης και φορολόγησης δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως και κίνητρα για επενδύσεις και δράσεις για βελτίωση των δραστηριοτήτων, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. Συναφώς, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου εισηγείται τη μελέτη του φορολογικού συστήματος, με σκοπό τη μετεξέλιξή του σε ένα πιο απλό και σύγχρονο μοντέλο, που να λαμβάνει υπόψη τις νέες και μελλοντικές συνθήκες, περιλαμβανομένης και της ψηφιακής εξέλιξης. Άλλοι τομείς μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικά θέματα εταιρειών, απλοποίηση διαδικασιών, καθώς επίσης και αναπτυξιακά θέματα, όπως είναι η παραχώρηση ελαφρύνσεων ή και απαλλαγών για επενδύσεις σε έργα μείζονος σημασίας ή καθορισμένα σχέδια έρευνας και καινοτομίας. Το συντομότερο πρέπει να καταφέρουμε να αυξήσουμε την ταχύτητα με την οποία ο δημόσιος τομέας εξυπηρετεί την οικονομία, να επιταχύνουμε την απονομή δικαιοσύνης, να ορίσουμε ένα μακρόπνοο οικονομικό όραμα και να εργαστούμε πιο συντονισμένα, ώστε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα, κτίζοντας στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας και στις νέες τεχνολογίες που περιορίζουν την αδιαφάνεια και την καθυστέρηση. Οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελούν μια καλή βάση για πολλές από αυτές τις βελτιώσεις που η κοινωνία απαιτεί εδώ και καιρό.

Ασφαλή συμπεράσματα για την αποτίμηση της «πληγής» του κορωνοϊού στον τομέα παροχής χρηματοοικονομικών / επαγγελματικών υπηρεσιών είναι νωρίς να εξαγάγουμε, ωστόσο έχω την πεποίθηση πως ο κλάδος διατηρεί ύψιστα επίπεδα ετοιμότητας προκειμένου να στηρίξει την κυπριακή οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το λογιστικό επάγγελμα χαίρει εμπιστοσύνης και λειτουργεί ως καταλύτης για συνεχή βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και του κράτους, εκτιμώ πως ο κλάδος συμβάλλει τα μέγιστα στις προσπάθειες για ανάκαμψη της οικονομίας και διευκολύνει και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη.

* του Δημήτρη Βάκη, Διοικητικού Συμβούλου KPMG Limited

Πηγη: Σημερινή 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ