Πόσα χρωστούν οι ξενοδόχοι στις τράπεζες

Αστρονομικό το ποσό.

Ανεξάρτητα των θετικών εξελίξεων και ενόψει των τεράστιων επενδύσεων που έγιναν σε αναβαθμίσεις, εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις των ξενοδοχειακών μονάδων, θα χρειαστεί χρόνος ώστε ο τομέας να σταθεροποιήσει την υγιή απόδοσή του.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, με βάση προκαταρκτικών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας, κατά το 2017, το σύνολο των οικονομικών υποχρεώσεων  των τουριστικών επιχειρήσεων μόνο στις εμπορικές τράπεζες της Κύπρου, περιλαμβανομένων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ανέρχεται στο αστρονομικό ποσό των €1.870 δισεκατομμυρίων.

Ο ΠΑΣΥΞΕ αξιολογεί ότι οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι αποτελούν τροχοπέδη της υγιούς απόδοσης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, επιτάσσουν ταυτόχρονα να δοθούν λύσεις στα ακόλουθα κύρια προβλήματα και στις επιβαρύνσεις που της επιβάλλονται:

»    Η Κύπρος συνεχίζει ν’ αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνιστικό πρόβλημα με τις τιμές για διακοπές στην Κύπρο να είναι, παρά τις συνεχείς προσφερόμενες εκπτώσεις, αισθητά ακριβότερες έναντι των αντίστοιχων τιμών για διακοπές σε κύριους ανταγωνιστικούς της προορισμούς. 

»    Το υπαρκτό πρόβλημα της εποχικότητας του τουρισμού, ένεκα και των συνεχιζόμενων ελλείψεων του τουριστικού μας προϊόντος, σε σύγκριση με τους κύριους ανταγωνιστικούς προς εμάς προορισμούς.

» Παρόλο που το κόστος ηλεκτρισμού έχει μειωθεί από τα τέλη 2015, εντούτοις υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης ειδικών μειωμένων τελών ηλεκτρισμού, νερού και αποχετεύσεων για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης το κόστος τροφοδοσίας των μονάδων μας είναι το ψηλότερο στην Ευρώπη, χωρίς να αγνοείται και το σχεδόν διπλάσιο κόστος χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου μέσου όρου στην Ευρώπη.

»    Επιβολή φορολογιών και τελών που άδικα επιβάλλονται και μάλιστα σε αυξημένα επίπεδα σε βάρος της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

»    Το πρόβλημα της παραγωγικότητας στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που έχει ακόμα πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, με την πιο ευέλικτη αξιοποίηση του προσωπικού και την υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των εργασιών, αξιοποιώντας καλύτερα και τις νέες τεχνολογίες. 

Αξιοσημείωτο φαινόμενο στην Κύπρο είναι επίσης η τάση όπως οι ξενοδόχοι συνεχίζουν να υπερχρεώνονται, είτε μέσω αυξημένων τελών από πλευράς ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης, είτε τελών υδατοπρομήθειας, είτε τελών αποχετευτικών συστημάτων έναντι των αντίστοιχων χρεώσεων που επιβάλλονται στις άλλες κατηγορίες χρηστών. Δεν πρέπει να αγνοείται ότι η ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία είναι ο υπ’ αριθμό ένα εξαγωγικός τομέας της οικονομίας με το τεράστιο έσοδο σε ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό. Συνεπώς είναι ακατανόητο πως οι εξαγωγικές βιομηχανίες, ενώ απολαμβάνουν του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ να επιβάλλεται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία έστω και ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τις τιμές που δίδονται στους ξένους Οργανωτές Εκδρομών για την ετοιμασία του τουριστικού πακέττου, διαβρώνοντας και με αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος.