14 κενές θέσεις εργασίας στο Γε.Σ.Υ 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 14 κενές θέσεις Λειτουργού Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8: €17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085, 24.962, 25.839, 26.716, 27.593, Α10: €25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519,34.720 και Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι μισθολογικές αυξήσεις που προβλέπονται από το νόμο και καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο, μεταξύ άλλων, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει σχετικά στοιχεία και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.
(β) Εποπτεύει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και ελέγχει κατώτερο προσωπικό.
(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Β. Απαιτούμενα προσόντα
(1)

(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά ή Νομικά (περιλαμβανομένου και του Barrister at Law) ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστική ή Στατιστική ή Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ή

(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

ή

(γ) Εγγεγραμμένος Ιατρός ή Οδοντίατρος ή Φαρμακοποιός, σύμφωνα με την οικεία για κάθε περίπτωση
νομοθεσία.

(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής καθώς και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Οργανισμού με τίτλο «Αίτηση για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού ή πρώτου διορισμού και προαγωγής στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν έντυπα αιτήσεων από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, www.hio.org.cy ή αποτεινόμενοι στο Οργανισμό στο τηλέφωνο 22557200.

Δεν χρειάζεται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης σε περίπτωση που ο αιτητής πληροί τα προσόντα και επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερο από ένα κωδικό θέσης. Οι αιτητές θα πρέπει να καταχωρήσουν τους κωδικούς των θέσεων για τις οποίες ενδιαφέρονται στο σημείο της αίτησης
που αναγράφεται «Κωδικός Θέσης». Σημειώνεται ότι η αίτηση θα ληφθεί υπόψη για την ανάλογη θέση μόνο εάν αναγραφεί ο Κωδικός της/των θέσεων.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β πιο πάνω. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Αρχείο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση:
Κλήμεντος 17-19, 4ος όροφος
1061 Λευκωσία

Έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη:
Γενικό Διευθυντή,
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας,
Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:30.