Προς εκκαθάριση η πρώην Λαϊκή Τράπεζα

Στον εκκαθαριστή οι μετοχές, που διατηρεί στην Τράπεζα Κύπρου.

Του Νέστορα Βασιλείου 

Μετά από αρκετά χρόνια η πρώην Λαϊκή Τράπεζα βαίνει προς καθεστώς εκκαθάρισης και τα εναπομείναντα περιουσιακά της στοιχεία θα διανεμηθούν αναλόγως από τον εκκαθαριστή. Απομένει η έγκριση του σχετικού αιτήματος της Αρχής Εξυγίανσης από το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας.

Όπως πληροφορείται το Economy Today η Κεντρική Τράπεζα έχει προχωρήσει το όλο θέμα εν μέσω πανδημίας. 

Τα έσοδα, που έχουν προκύψει από τη διαχείριση της πρώην Λαϊκής, θα κατανεμηθούν αναλογικά στους πιστωτές της. 

Ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής είναι οι μετοχές της στην Τράπεζα Κύπρου. 

Η πρώην Λαϊκή είναι εκ των μεγαλομετόχων της Τράπεζας Κύπρου καθώς κατέχει το 4,81% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Το ποσοστό αυτό μεταφέρεται στον εκκαθαριστή, ο οποίος θα το αποδώσει στους πιστωτές της τράπεζας. 

Η Λαϊκή είχε τεθεί υπό εξυγίανση, σύμφωνα και με την πολιτική απόφαση που λήφθηκε στο Eurogroup, στις 25/3/2013 με την εφαρμογή του μέτρου της πώλησης εργασιών. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εργασίες, οι ασφαλισμένες καταθέσεις, οι υποχρεώσεις από έκτακτη ρευστότητα (ELA) και η μεγάλη πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας να μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία ως αντίτιμο, και στη βάση ανεξάρτητης εκτίμησης που διενήργησε η KPMG Λονδίνου, εξέδωσε και παραχώρησε στη Λαϊκή Τράπεζα το 18,1% του μετοχικού της κεφαλαίου. 

Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 9,6% μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου τον Δεκέμβριο του 2014. 

Ο Ειδικός Διαχειριστής της Λαϊκής Τράπεζας, με έγκριση και οδηγίες της Αρχής Εξυγίανσης, διόρισε τον Νοέμβριο του 2016 τις διεθνείς επενδυτικές τράπεζες HSBC και Deutsche Bank για να συμβουλεύσουν για τις στρατηγικές επιλογές για την πώληση των μετοχών και την ετοιμασία σχετικού οδικού χάρτη.

Περί τα μέσα Μαΐου του 2017 ο Ειδικός Διαχειριστής της Λαϊκής είχε ανακοινώσει την ολοκλήρωση της πώλησης πακέτου 21,4 εκ. μετοχών της Τράπεζας Κύπρου έναντι τιμήματος €65 εκατομμυρίων. 

Συνεπεία τούτου το μερίδιο της Λαϊκής Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Κύπρου υποχώρησε στο 4,8%.

Οι μετοχές είχαν πωληθεί στην τιμή των €3,05 έκαστη. Η πώληση όπως έχει διαφανεί έγινε σε μια από τις καλύτερες χρονικά στιγμές. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ