Ελληνική Τράπεζα: Πώλησε πακέτο δανείων στην B2Kapital Cyprus Ltd

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η Τράπεζα) έχει ολοκληρώσει την πώληση ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων δανείων, κυρίως μη-λιανικής τραπεζικής, στην B2Kapital Cyprus Ltd (η Συναλλαγή).

Η B2Kapital Cyprus Ltd, η οποία κατέχει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για να λειτουργεί ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της B2Holding ASΑ, Νορβηγικής εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο του Όσλο.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Τράπεζας στις 2 Ιανουαρίου 2018, όλες οι αναγκαίες διαδικασίες βάσει της σχετικής νομοθεσίας και η λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, έχουν ολοκληρωθεί.

Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της και είναι σε καθαρά εμπορική βάση.

Το μεικτό συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν με τη Συναλλαγή είναι €144 εκατ., αποτελούμενο από 1,082 δανειολήπτες και 1,809 χορηγήσεις (σε κάθε περίπτωση κατά τις 31 Μαΐου 2018).

Η Συναλλαγή δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων και στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας λόγω των υφιστάμενων προβλέψεων που λήφθηκαν για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

Η Συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Τράπεζας για «διόρθωση» του ισολογισμού της, ενώ παράλληλα συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επιπλέον της οργανικής μείωσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, η Τράπεζα παραμένει επικεντρωμένη στην επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η B2Kapital Cyprus Ltd θα επικοινωνήσει με τους επηρεαζόμενους πελάτες και τους εγγυητές / παροχείς εξασφάλισης αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ελληνική Τράπεζα, αναφορικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων ύψους €144 εκατ., ανακοινώνει ότι προσεχώς θα αποσταλούν επιστολές στους οφειλέτες, όσο και στους επηρεαζόμενους παρόχους εξασφαλίσεων (π.χ. εγγυητές), μέσω των οποίων πληροφορούνται τα ονόματα των υπευθύνων της B2Kapital Cyprus Ltd που έχουν αναλάβει να χειρίζονται τις σχετικές διευκολύνσεις, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί τους.

Η B2Kapital Cyprus Ltd θεωρεί ότι οι συνεργάσιμοι οφειλέτες θα επωφεληθούν τα μέγιστα από την ολοκλήρωση της εξαγοράς αυτής αφού θα τους προσφερθούν εξατομικευμένες λύσεις όπως παράταση στην αποπληρωμή της οφειλής, χαμηλά επιτόκια ή/και διαγραφές επιτοκίων ή/και μέρους της οφειλής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για τους συνεργάσιμους δανειολήπτες που δύνανται να ανταποκριθούν άμεσα τα οφέλη από την διευθέτηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερα.

Τα άτομα που επηρεάζονται μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρία στα τηλέφωνα 25259625 / 25259630 / 25259620 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: solutions@b2kapital.com.cy

Η B2Kapital Cyprus Ltd, στο πλαίσιο της πανευρωπαικής στρατηγικής του ομίλου B2Holdings, θα επιδιώξει την αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης με τον κάθε επηρεαζόμενο οφειλέτη, καταλήγει η ανακοίνωση.