Προπαγάνδα Τουρκικών προκλήσεων 

Ένα καλοστηµένο παιχνίδι προσπάθειας επηρεασµού της κυπριακής οικονοµίας.

Αναµφίβολα από το 2015, η κυπριακή οικονοµία έχει σηµειώσει σηµαντική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας µια σταθερή ανοδική πορεία, ειδικότερα στον ευρύτερο τοµέα παροχής υπηρεσιών.

Πολλοί είναι οι παράγοντες που έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας, όπως:

• η αύξηση των επενδύσεων στον κτηµατοµεσιτικό τοµέα
• η παροχή ενός ευνοϊκότερου σχεδίου κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης επενδυτών στην Κύπρο
• η ανάπτυξη και προβολή του τουριστικού προϊόντος 
• καθώς και η κατασκευή µεγαλεπήβολων έργων που έχουν αποτελέσει πόλο έλξης ανά το παγκόσµιο, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Ένας σηµαντικός παράγοντας που συντείνει ευρύτερα στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας είναι τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Η υποσχόµενη απόδοση των οποίων, σε παραγωγή φυσικού αερίου, έχει αρχίσει να καθιστά την Κυπριακή ∆ηµοκρατία ως µια από τις πιο υποσχόµενες χώρες, κατέχοντας πλέον µια δυναµική θέση στον ενεργειακό χάρτη. Αναµφίβολα, η σωστή εκµετάλλευση της ΑΟΖ θα επιφέρει τεράστια οικονοµικά οφέλη στη χώρα µας, αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Επίσης, τα τελευταία τρία χρόνια η Κύπρος θεωρείται µια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσµο, κατέχοντας την 36η θέση, σύµφωνα µε το World Economic Forum, και την πρώτη θέση, ανάµεσα σε 184 χώρες, για τους νέους, σύµφωνα µε την «The Guardians». Ο δείκτης ασφάλειας µιας χώρας, ειδικότερα στις µέρες µας, είναι ίσως ένας από τους πιο σηµαντικότερους παράγοντες για την επιλογή της χώρας ως επενδυτικού προορισµού. 

ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Παρ’ όλα αυτά, σήµερα, η Κυπριακή Δηµοκρατία καλείται συνεχώς να αντιµετωπίζει αλλεπάλληλες τουρκικές προκλήσεις, οι οποίες εντατικοποιούνται, σε συνάρτηση µε τη δραστηριότητα που υπάρχει στην κυπριακή ΑΟΖ. Είναι προσωπική µου άποψη ότι η Τουρκία προσπαθεί να επηρεάσει µε αρνητικό τρόπο τα πιο πάνω, ενώ, παράλληλα, πιστεύω ότι η κυπριακή ΑΟΖ ίσως χρησιµοποιείται ως αρένα αρνητικού επηρεασµού της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας από τους Τούρκους για την πρόκληση εντάσεων µε απώτερο στόχο, µεταξύ άλλων φυσικά, την ύφεση της αναπτυξιακής πορείας της κυπριακής οικονοµίας. Οι παράνοµες και προκλητικές παρεµβάσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Συνθήκες, ενώ παράλληλα καταπατούν απροκάλυπτα και αυταρχικά τα έννοµα συµφέροντα και δικαιώµατα της Κυπριακής Δηµοκρατίας, µε επακόλουθη παραβίαση και των δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συνεπώς, η γενικότερη στάση της Τουρκίας είναι µία προκλητική παρεµπόδιση της οικονοµικής ανάπτυξης της Κυπριακής Δηµοκρατίας και αποχαρακτηρισµού της ως ενός ασφαλούς προορισµού µε οικονοµική ανάπτυξη που µπορεί να υποστηρίξει µεγαλεπήβολες επιχειρηµατικές επενδύσεις προς τον παγκόσµιο οικονοµικό τοµέα. Άλλωστε, όλες οι εντάσεις που προκαλούνται παρουσιάζονται σε όλα τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µε πιθανό κίνδυνο τη δηµιουργία αρνητικής εικόνας για την ασφάλεια της χώρας προς τη διεθνή επιχειρηµατική και άλλη κοινότητα. 

Η προσωπική µου άποψη είναι ότι θα πρέπει να εφαρµοσθεί µια συλλογική και διπλωµατική προσέγγιση από την Κυπριακή Δηµοκρατία, καθώς και από τον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα, προς αντιµετώπιση της «προπαγάνδας» αυτής, µε στρατηγικές και χειρισµούς που θα αντικρούουν το οποιοδήποτε αρνητικό κλίµα προσπαθεί η Τουρκία να δηµιουργήσει, στους πιθανούς ξένους οικονοµικούς επενδυτές.   

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ VS ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Κυπριακή Δηµοκρατία αποτελεί επιχειρηµατική βάση για σηµαντικό αριθµό ξένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τόσο εντός της Κύπρου, αλλά και στο εξωτερικό. Είναι σηµαντικό, στην παρούσα φάση, να υπάρξει µία κοινή στρατηγική, επιχειρηµατική και διπλωµατική προσέγγιση επί των προκλήσεων αυτών της Τουρκίας, ώστε να µην «επιτραπεί» στην Τουρκία να δηµιουργήσει οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες στην κυπριακή οικονοµία, καθώς και στις διεθνείς επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται ή επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο. 
 
Το µήνυµα που θα πρέπει να προωθηθεί προς όλη τη διεθνή επιχειρηµατική κοινότητα είναι ότι η οικονοµία της Κύπρου βρίσκεται σε σταθερή οικονοµική ανάπτυξη και ότι οι οποιεσδήποτε «απειλές» της Τουρκίας χαρακτηρίζονται ως ακόµη µια τακτική ενός «ευρύτερου παιχνιδιού προπαγάνδας», το οποίο µε την αποκλιµάκωσή του δεν θα µπορεί να επηρεάσει την ανοδική πορεία ανάπτυξης της Κύπρου. 

-