'Ετοιμα τα Stress Test για τις Τράπεζες

Οι κυπριακές τράπεζες, αν και δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα των συμμετεχουσών τραπεζών που ανακοινώθηκε, εντούτοις θα συμμετέχουν στην άσκηση.

H Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσιοποίησε τα σενάρια για την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για το 2021.

Οι κυπριακές τράπεζες, αν και δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα των συμμετεχουσών τραπεζών που ανακοινώθηκε, εντούτοις θα συμμετέχουν στην άσκηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ενσωματωθούν στη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (Srep Test) που διεξάγεται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Τα αποτελέσματα για τις τράπεζες που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα θα ανακοινωθούν στο τέλος Ιουλίου 2021.

Το δείγμα των τραπεζών περιλαμβάνει 50 πιστωτικά ιδρύματα από 38 χώρες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία του SSM και καλύπτει περίπου το 70% του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ και της Νορβηγίας. Το όριο για συμμετοχή στο stress test καθορίζεται σε στοιχεία ενεργητικού πέραν των €30 δισεκατομμυρίων.

«Η άσκηση αποτιμά τον αντίκτυπο του δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου στη φερεγγυότητα των τραπεζών της ΕΕ» αναφέρει η ΕΒΑ, προσθέτοντας πως το τεστ επιτρέπει στους επόπτες να εκτιμήσουν αν τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών, που συσσωρεύτηκαν τα τελευταία χρόνια, επαρκούν για να απορροφήσουν ζημιές και να στηρίξουν την οικονομία σε δύσκολες εποχές.
 
Οι μακροοικονομικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την Κύπρο προνοούν στο βασικό σενάριο ρυθμό ανάπτυξης 4,1% το 2021, 3,4% το 2022 και 2,7% το 2023. Στο δυσμενές σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι αρνητικός και διαμορφώνεται στο -0,8%, -0,9% και -0,4% στο 2021, 2022 και 2023 αντίστοιχα.

Όσον αφορά τον ρυθμό της ανεργίας, στο βασικό σενάριο το 2021 η ανεργία εκτιμάται στο 7,1%, το 2022 στο 6,8% και το 2023 6,3%. Αντίθετα στο δυσμενές σενάριο, η ανεργία διαμορφώνεται στο 8,1% το 2021 ανεβαίνει στο 10% και αυξάνεται περαιτέρω στο 12,8% το 2023.
 
Βάσει των παραδοχών της EBA, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων στο βασικό σενάριο θα διαμορφωθούν στο 0,4% το 2021, στο 0,3% το 2022 και αυξηθούν κατά 1,2% το 2023, ενώ στο δυσμενές σενάριο παρατηρείται μείωση 1,7% το 2021 η οποία αυξάνεται στο -2,0% και υποχωρεί στο -0,4% το 2022 και το 2023 αντίστοιχα.
 
Ο τιμές των εμπορικών ακινήτων στο βασικό σενάριο αυξάνονται με ρυθμό 0,3% στην τριετία 2021, 2022 και 2023, ενώ αντίθετα στο ακραίο σενάριο παρουσιάζουν σημαντική μείωση 10,2% το 2021, που στη συνέχεια υποχωρεί στο -6,8% και -2,4% αντίστοιχα.
 
Σε σχέση με την σταθερότητα των τιμών, ο πληθωρισμός (εναρμονισμένος ΔΤΚ) στο βασικό σενάριο αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,5% το 2021, στο 0,9% το 2022 και στο 1,4% το 2023, ενώ στο δυσμενές σενάριο διατηρείται σε αρνητική πορεία ήτοι στο -1,7% στο -2,0% και στο -0,4% το 2021, το 2022 και το 2023 αντίστοιχα.
 
Όπως εξηγεί η ΕΒΑ, το βασικό σενάριο προήλθε από τις προβλέψεις των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών του Δεκεμβρίου του 2020, ενώ το δυσμενές σενάριο υιοθετεί την πραγματοποίηση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων που έχουν καταδειχθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και αντανακλά επίσης τις εκτιμήσεις κινδύνου της EBA.
 
Υπενθυμίζεται ότι τα Stress test το 2020 είχαν αναβληθεί λόγω της πανδημίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ